Terms of Use

Something went wrong. Please try again later...

Đã cập nhật vào ngày 23/8/2019

Chào mừng bạn. Corteva Agriscience ™ (“Corteva,” “Công ty” hoặc “Chúng tôi”) cung cấp trang web này cho bạn với các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang web nào có liên kết được ủy quyền đến các Điều khoản này (mỗi Điều khoản, một “Trang web”), đăng ký tài khoản hoặc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin, sản phẩm, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên nào hoặc được kích hoạt thông qua Trang web (cùng với Trang web, "Dịch vụ"), thì bạn đồng ý với các Điều khoản này. Các Điều khoản này là một hợp đồng pháp lý đối với bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào trong số này, đừng truy cập vào trang Web. 

Những sửa đổi về điều khoản sử dụng

Corteva Agriscience ™ có thể sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo bằng cách cập nhật thông tin trên bài đăng này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các sửa đổi đã được thực hiện sẽ được xem như bạn chấp nhận các Điều khoản sửa đổi đó. 

Chính sách quyền riêng tư

Corteva Agriscience ™ cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư cá nhân. Trong phạm vi Corteva thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua Dịch vụ, việc chúng tôi sử dụng thông tin đó phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Corteva, có thể xem thêm tại https://www.corteva.com/privacy.html.

 

Điều khoản bổ sung và điều khoản dành cho bên thứ ba

Việc bạn sử dụng Dịch vụ cũng phải tuân theo mọi điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung mà chúng tôi đăng tải riêng trên Dịch vụ (“Điều khoản bổ sung”), được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu. Một số tính năng và công cụ có thể truy cập thông qua Dịch vụ của chúng tôi do bên thứ ba cung cấp theo Điều khoản dịch vụ riêng của họ (“Điều khoản bên thứ ba”) khác với điều khoản của chúng tôi. Vui lòng xem kỹ Điều khoản của bên thứ ba trước khi sử dụng các tính năng và công cụ đó. Bằng cách sử dụng các tính năng và công cụ của bên thứ ba, bạn đồng ý rằng mối quan hệ của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được điều chỉnh bởi Điều khoản bên thứ ba hiện hành. 

Tên người dùng, Mật khẩu và Tài khoản

Khi đăng ký tài khoản cho Dịch vụ ("Tài khoản"), bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, hiện thời và đầy đủ theo yêu cầu của biểu mẫu đăng ký ("Dữ liệu đăng ký") và cập nhật ngay Dữ liệu đăng ký nếu có thay đổi hoặc bạn nhận thức được rằng nó không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn cam kết rằng bạn không bị cấm sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ luật hiện hành nào và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của mình. Bạn đồng ý theo dõi Tài khoản của mình để hạn chế trẻ vị thành niên và những người dùng trái phép khác sử dụng Tài khoản và đồng ý không chia sẻ tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn với bất kỳ ai. Ngoài ra, bạn đồng ý thông báo cho Corteva Agriscience ™ ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào khác đối với tính bảo mật của Tài khoản và thoát Tài khoản của bạn vào cuối mỗi phiên. Bạn đồng ý không tạo Tài khoản bằng cách sử dụng danh tính hoặc bí danh sai hoặc nếu trước đây bạn đã bị cấm sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không duy trì nhiều Tài khoản cho cùng một dịch vụ Corteva tại bất kỳ thời điểm nào. Corteva Agriscience ™ sẽ có quyền xóa hoặc lấy lại bất kỳ tên người dùng nào vào bất kì thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bạn không có quyền sở hữu hoặc lợi ích tài sản khác trong Tài khoản của mình và tất cả các quyền đối với Tài khoản của bạn đều thuộc sở hữu của Corteva Agriscience ™. 

Hạn chế sử dụng

Các quyền được cấp cho bạn trong các Điều khoản này phải tuân theo các hạn chế sau: (a) bạn không được cấp phép, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tái sản xuất, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác thương mại Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ ; (b) bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để lấy mà bỏ đi bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc Dịch vụ nào (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Corteva; (c) bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc "văn bản ẩn" nào khác bằng tên hoặc nhãn hiệu của Corteva; (d) bạn không được sửa đổi, phiên dịch, điều chỉnh, hợp nhất, tạo các sản phẩm phái sinh, tháo rời, dịch ngược, dùng kỹ nghệ đảo ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần nào của Dịch vụ ngoại trừ trong phạm vi các hạn chế nêu trên bị luật hiện hành nghiêm cấm; (e) bạn không được sử dụng bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở trình thu thập dữ liệu, rô bốt, trình thu thập dữ liệu, trình thu thập thông tin, hình đại diện, công cụ khai thác dữ liệu hoặc những thứ tương tự) để "thu thập" hoặc tải xuống dữ liệu từ Dịch vụ (ngoại trừ việc chúng tôi cấp cho người điều hành các công cụ tìm kiếm công cộng có thể thu hồi quyền sử dụng trình thu thập dữ liệu để sao chép tài liệu từ Trang web cho mục đích duy nhất và chỉ trong phạm vi cần thiết để tạo các chỉ mục có thể tìm kiếm công khai của tài liệu, nhưng không phải bộ nhớ đệm hoặc lưu trữ của những tài liệu vật liệu đó); (f) bạn sẽ không truy cập vào Dịch vụ để xây dựng một trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh; (g) ngoại trừ được nêu rõ ràng ở đây, không một phần nào của Dịch vụ có thể được sao chép, tái tạo, phân phối, xuất bản lại, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào; (h) bạn sẽ không xóa hoặc hủy bất kỳ thông báo bản quyền nào hoặc các dấu hiệu độc quyền khác có trên hoặc trong Dịch vụ; (i) bạn sẽ không can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào không được các Điều khoản này cho phép rõ ràng; và (j) bạn không được cố làm tổn hại đến Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách vi phạm hoặc cố gắng vi phạm bất kỳ tính năng bảo mật liên quan nào, đưa vi rút, sâu máy tính hoặc mã code có hại tương tự vào Dịch vụ hoặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào khác, bao gồm cả việc quá tải, "tràn ngập", "gửi thư rác", "đánh bom thư" hoặc "làm hỏng" Dịch vụ. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Dịch vụ nào cũng sẽ chấm dứt các giấy phép được cấp bởi Corteva theo Thỏa thuận này.

 

Corteva Agriscience ™ không thường xuyên theo dõi các bài đăng của bạn hoặc hoạt động khác trên Trang web, nhưng có quyền làm như vậy. Nếu Corteva Agriscience ™ phát hiện ra việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào không phù hợp, Corteva Agriscience ™ sẽ phản hồi theo bất kỳ cách nào, theo quyết định riêng của mình mà phù hợp. Bạn chấp nhận rằng Corteva Agriscience ™ có quyền báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật bất kỳ hành động nào có thể bị coi là bất hợp pháp, cũng như bất kỳ báo cáo nào mà Corteva Agriscience ™ nhận được về hành vi đó. Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan thực thi pháp luật trong bất kỳ cuộc điều tra nào về hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc trên Internet. 

Các dịch vụ có sẵn

Corteva Agriscience ™ có một số trang web cung cấp Dịch vụ cho các khu vực cụ thể trên toàn thế giới. Dịch vụ được cung cấp ở một khu vực có thể khác với các dịch vụ ở các khu vực khác do tính sẵn có, luật pháp địa phương hoặc luật pháp khu vực, quy định, lưu thông và các cân nhắc khác. Corteva Agriscience ™ không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào rằng người dùng ở một khu vực có thể nhận được Dịch vụ ở khu vực khác và Corteva Agriscience ™ có thể hủy yêu cầu của người dùng hoặc chuyển hướng người dùng đến Trang web cho khu vực của người dùng đó nếu người dùng cố gắng yêu cầu Các dịch vụ được cung cấp trên một Trang web ở khu vực khác.

Thông tin mà Corteva Agriscience ™ xuất bản trên Trang web có thể chứa các tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ không được công bố hoặc không có sẵn trong khu vực của bạn. Các tham chiếu như vậy không ngụ ý rằng công ty dự định công bố các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ như vậy trong khu vực của bạn. Tham khảo thêm ý kiến của Corteva Agriscience ™ tại địa phương của bạn để biết thông tin liên quan đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ có thể có dành cho bạn. 

Những Liên kết

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như các trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo của bên thứ ba (“Liên kết của bên thứ ba”). Khi bạn nhấp vào một liên kết như vậy, chúng tôi sẽ không cảnh báo bạn rằng bạn đã rời khỏi Trang web. Corteva Agriscience ™ không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các Liên kết của Bên thứ ba. Chúng tôi chỉ cung cấp các Liên kết của Bên thứ ba này như một sự tiện lợi và không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến chúng hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể truy cập được thông qua các liên kết đó. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các Liên kết của Bên thứ ba.

Từ các trang web của bên thứ ba đến Corteva

Nếu bạn liên kết đến một trong các Trang web, bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Một trang web liên kết đến một Trang web Corteva:

 • Không được tạo khung hoặc viền xung quanh bất kỳ trang hoặc tài liệu nào trên Trang web hoặc sử dụng các kỹ thuật khác làm thay đổi cách trình bày hoặc hình thức trực quan của bất kỳ nội dung nào trong Trang web;
 • Không được so sánh các sản phẩm hoặc dịch vụ của Corteva Agriscience ™ với các sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh;
 • Không được sao chép bất kỳ tài liệu nào từ trang web này hoặc bất kỳ biểu tượng hoặc nhãn hiệu nào của Corteva Agriscience ™;
 • Không được xuyên tạc các mối quan hệ với Corteva Agriscience ™;
 • Không được ngụ ý rằng Corteva Agriscience ™ chấp thuận hoặc xác nhận bên liên kết, trang web của bên liên kết hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm của bên liên kết theo bất kỳ cách nào;
 • Không được trình bày những suy nghĩ sai lệch hoặc gây hiểu lầm về Corteva Agriscience ™ hoặc làm tổn hại đến thiện chí liên quan đến tên và nhãn hiệu Corteva Agriscience ™;
 • Không được chứa nội dung có thể được hiểu là lạm dụng, đe dọa, quấy rối, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc xúc phạm, bạo lực quá mức hoặc vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào; và
 • Không được chứa nội dung có thể được hiểu là khiêu dâm, tà dâm hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục.

Corteva Agriscience ™ có thể chấm dứt quyền liên kết đến các Trang của mình bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình. Trong trường hợp như vậy, bên liên kết đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến các Trang web. 

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

Việc bạn sử dụng Trang web này là rủi ro của riêng bạn. Trang web này có thể bao gồm những thông tin không chính xác hoặc sai sót có thể ảnh hưởng đến chất lượng của các tài liệu trên Trang web. Các tài liệu này chưa được Corteva Agriscience ™ xác nhận một cách độc lập hoặc xác thực toàn bộ hay một phần. Corteva Agriscience ™ không đảm bảo tính chính xác hoặc kịp thời của các tài liệu. Corteva Agriscience ™ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong tài liệu, cho dù được cung cấp bởi Corteva Agriscience ™ hoặc các bên thứ ba.

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. CORTEVA AGRISCIENCE ™, CHO CHÍNH MÌNH VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP TÀI LIỆU, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CHO TRANG WEB NÀY, KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM KHI KẾT NỐI VỚI TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, QUY CHUẨN, CHÍNH XÁC , THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ TRÊN TRANG WEB. TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM, DÙ CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NGỤ Ý, TUYÊN BỐ HOẶC THEO CÁCH KHÁC, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN NÀO VỀ TÍNH KHẢ THI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA Ở ĐÂY. CORTEVA AGRISCIENCE ™ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, SỰ CỐ, THỜI ĐIỂM, HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM VỚI CÁC DỊCH VỤ ( NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN) VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT CỨ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, NGAY CẢ NẾU CORTEVA AGRISCIENCE ™ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

Ngoại lệ đối với công dân Liên minh Châu Âu: NẾU BẠN CƯ TRÚ TẠI LIÊN MINH CHÂU ÂU, CORTEVA AGRISCIENCE ™ KHÔNG LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ VIỆC CHẾT CHÓC HOẶC TỔN THƯƠNG CÁ NHÂN TỪ NHỮNG SỰ BẤT CẨN.

Luật địa phương; Kiểm soát xuất khẩu

Corteva Agriscience ™ kiểm soát và vận hành Trang web này từ Hoa Kỳ. Các tài liệu và Dịch vụ trên Trang web này tuân theo mọi khía cạnh của luật pháp và quy định của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo thời gian sẽ chi phối việc cấp phép và phân phối công nghệ và sản phẩm ra nước ngoài, bao gồm Quy định Kiểm soát Xuất khẩu của Hoa Kỳ và bất kỳ luật kế thừa nào hoặc các quy định do Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thương mại Quốc tế hoặc Văn phòng Cấp phép Xuất khẩu ban hành. Nghiêm cấm chuyển đổi các tài liệu như vậy trái với luật pháp Hoa Kỳ. Các tài liệu hoặc bất kỳ thông tin nào có được thông qua việc sử dụng Trang web đều không thể được mua lại, vận chuyển, chuyển giao hoặc tái xuất, trực tiếp hoặc gián tiếp, tới các quốc gia bị cấm vận hoặc công dân của họ, cũng như không được sử dụng cho các hoạt động hạt nhân , vũ khí hóa học hoặc sinh học, hoặc các dự án tên lửa, trừ khi được Chính phủ Hoa Kỳ cho phép cụ thể cho các mục đích đó. Bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật xuất khẩu của Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm duy nhất về việc xin giấy phép xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu khi được yêu cầu.

Nếu bạn sử dụng Trang web này từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn cũng phải chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành, bao gồm các quy định về xuất khẩu và nhập khẩu của địa phương. 

Ý tưởng và phản hồi không được yêu cầu

Để tránh hiểu lầm hoặc tranh chấp có thể xảy ra khi các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, chương trình khuyến mãi, chiến lược tiếp thị hoặc nội dung của Corteva Agriscience có thể giống với các ý tưởng hoặc đề xuất được cung cấp cho Corteva, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi các ý tưởng, tác phẩm, tài liệu, đề xuất không được yêu cầu, sản phẩm hoặc cải tiến sản phẩm, quy trình, chiến lược tiếp thị hoặc tên sản phẩm (tất cả những điều đã nói ở trên sau đây được gọi là “ý kiến”) cho Corteva Agriscience ™. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chọn gửi cho chúng tôi ý kiến của mình, các điều khoản sau sẽ áp dụng cho những nội dung gửi như vậy:

 

 • Corteva Agriscience ™ và nền tảng của mình sẽ không có nghĩa vụ phải giữ bí mật hoặc nhận nó trên cơ sở bí mật;
 • Corteva Agriscience ™ và nền tảng sẽ không có nghĩa vụ phải xem xét nội dung gửi hoặc phản hồi cho người gửi;
 • Bằng cách gửi ý kiến, bạn chuyển nhượng cho Corteva Agriscience ™ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong việc gửi và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, mà không phải bồi thường cho bạn;
 • Bạn đảm bảo rằng bạn được ủy quyền để ý kiến và việc thỏa thuận không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào mà bạn phải có đối với người sử dụng lao động hiện tại hoặc trước đây hoặc với bất kỳ bên nào khác.

Tuy nhiên, Corteva Agriscience hoan nghênh phản hồi của bạn về các sản phẩm và hoạt động kinh doanh hiện có của mình. Thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại https://www.corteva.com/contact-us.html hoặc tại liên kết Liên hệ với chúng tôi trên Trang web. Bất kỳ nhận xét nào bạn cung cấp đều không bảo mật và Corteva Agriscience ™ có thể sử dụng chúng mà không bị hạn chế. 

Giải quyết tranh chấp thay thế

Trong trường hợp có tranh chấp, các bên đồng ý hạn chế kiện tụng hết mức có thể hoặc phải hợp lý, và trước tiên tìm kiếm và sử dụng các phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như hòa giải và trọng tài, do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ quản lý theo Trọng tài thương mại với các quy tắc của họ. Địa điểm phân xử sẽ là Wilmington, Delaware và phán quyết do (các) trọng tài đưa ra có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử. Các tranh chấp có nội dung hoặc liên quan đến việc sử dụng các giấy phép hạn chế liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của các Bên của Corteva, như được định nghĩa dưới đây, chống lại người dùng Dịch vụ do không thanh toán, không phải là chủ thể của phần này. Trừ khi luật tiểu bang có quy định khác, các bên chỉ sử dụng hệ thống tòa án khi không áp dụng được các phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế sau một khoảng thời gian hợp lý. 

Luật và địa điểm áp dụng

Ngoại trừ những áp dụng bắt buộc của luật địa phương, bất kỳ hành động nào liên quan đến các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật của Bang Delaware, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, không liên quan đến sự lựa chọn hoặc xung đột của các quy định pháp luật của bất kỳ khu vực tài phán nào. Bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán của các tòa án ở Bang Delaware để giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này và / hoặc việc bạn sử dụng Trang web. 

Hành vi trái phép

Việc gửi đến Trang web này hoặc sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào có trên trang web này có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bảo mật và sự công khai, một số quy chế và quy định về truyền thông cũng như các luật và quy định hiện hành khác. Một mình bạn sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình hoặc hành động của bất kỳ người nào sử dụng tên người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn. 

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và xem Corteva Agriscience ™, công ty mẹ, công ty con và chi nhánh của Corteva, và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, đại diện, đối tác và người cấp phép của họ (gọi chung là "Các bên Corteva") vô hại khỏi và không liên quan đến bất kỳ và tất cả các tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí, bao gồm (không giới hạn) phí luật sư và chi phí bào chữa, phát sinh liên quan đến, phát sinh từ hoặc với mục đích né tránh, bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào liên quan đến: (a) Nội dung của bạn ; (b) việc bạn sử dụng sai Dịch vụ; (c) bạn vi phạm các Điều khoản này; hoặc (d) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba, thông qua việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ bởi bất kỳ người nào sử dụng tên người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn tham gia vào các khu vực đăng bài của bạn). Corteva Agriscience ™ bảo lưu quyền, với chi phí riêng của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó, bạn sẽ hoàn toàn hợp tác với Corteva để khẳng định bất kỳ biện pháp bảo vệ nào có sẵn. Điều khoản này không yêu cầu bạn bồi thường cho bất kỳ Bên nào của Corteva cho bất kỳ hành vi thương mại vô lương tâm nào của các bên hoặc cho sự sơ suất, gian lận, lừa dối, hứa hẹn sai trái, xuyên tạc hoặc che giấu, đàn áp hoặc bỏ sót bất kỳ sự kiện quan trọng nào. Bạn đồng ý rằng các điều khoản trong phần này sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào đối với Tài khoản của bạn, Thỏa thuận này hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. 

Truyền thông điện tử

Thông tin liên lạc giữa bạn và Corteva Agriscience ™ sử dụng các phương tiện điện tử, dù bạn truy cập Dịch vụ hoặc gửi e-mail cho Corteva, hay Corteva đăng thông báo về Dịch vụ hoặc liên lạc với bạn qua e-mail. Vì mục đích thỏa thuận, bạn (1) đồng ý nhận thông tin liên lạc từ Corteva Agriscience ™ dưới dạng điện tử; và (2) đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện, thỏa thuận, thông báo, tiết lộ cũng như các thông tin liên lạc và tài liệu khác mà Corteva cung cấp cho bạn bằng phương thức điện tử sẽ có cùng hiệu lực pháp lý với các thông tin liên lạc hoặc tài liệu mà được quy định bằng "văn bản".

Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này là thỏa thuận cuối cùng, hoàn chỉnh và độc quyền của các bên liên quan đến chủ đề của thỏa thuận này và thay thế và kết hợp tất cả các cuộc thảo luận trước đó giữa các bên về vấn đề đó.