Aproach 250SC trên Xoài

  • Thuốc trừ bệnh

Nhóm

  • 5

Thuốc trừ bệnh APROACH® 250SC với hoạt chất Picoxystrobin, mới nhất trong nhóm Strobilurins, giúp phòng trừ bệnh Thán thư trên Xoài hiệu quả.

APROACH® 250SC  – NHÌN LÀ SƯỚNG !

Lợi ích sản phẩm

 

Cây trồng

Xoài

Đối tượng phòng trừ

Bệnh thán thư trên Xoài

Hướng dẫn sử dụng